لوگوي وب سايت

مطالب منتشر شده در دسته ی "الکل"

شرکت کویر شیمی در این مقاله به توضیح مختصری از اتانول یکی دیگر از حلالهای شیمیایی مپردازد. اتانول به عنوان ماده شیمیایی الی اکسیژن دار ساختگی معرفی شده است. به علت ترکیب همانندی از خواص به عنوان حلال ،گندزدا،ضد یخ ،سوخت،عامل کاهنده فعالیت بدن و به ویژه به دلیل نقش چند ...
الکلها به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند و همه ی انها معمولا پسونداُل دارند. شرکت کویر شیمی در این مقاله به شرح مختصری از متانول پرداخته است. کربینل-متیل هیدروکسید نام الکل از کلمه یونانی متی (شراب) و ایلو (چوب) گرفته شده است.  اولین بار توسط بویل در سال 1661 میلادی تهیه ...
در این مقاله خصوصیات الکل متانول را شرح خواهیم داد: الکلها مشتقات هیدروکربنی هستند که در انها یک اتم هیدروژن یا بیشتر به وسیله گروه OH-(هیدروکسیل)جایگزین شده است.فرمول عمومی انها R-OH است که Rمی تواند یک گروه الکیل یا اریل باشد. در شیمی الکها در شمار گروه مهمی از ترکیبات شیمیایی هستند ...

Valid CSS!