لوگوي وب سايت

نوشته هایی با برچسب "دسته بندی حلالها بر اساس ظرفیت رقیق سازی"

در این مقاله شرکت کویر شیمی به دسته بندی حلالها از نقطه نظر عملی می پردازد. که به اختصار به شرح زیر است: حلالها از نقطه نظر عملی به دسته های زیر تقسیم می شوند: الف-ظرفیت حلال برای مواد خام لاک ب-گروه بندی از روی کیفیت جوش: ج-تبخیر و سرعت تبخیر-فشار بخارو گرمای تبخیر د-ظرفیت رقیق ...

Valid CSS!