لوگوي وب سايت

نوشته هایی با برچسب "کاربرد الکها"

در این مقاله خصوصیات الکل متانول را شرح خواهیم داد: الکلها مشتقات هیدروکربنی هستند که در انها یک اتم هیدروژن یا بیشتر به وسیله گروه OH-(هیدروکسیل)جایگزین شده است.فرمول عمومی انها R-OH است که Rمی تواند یک گروه الکیل یا اریل باشد. در شیمی الکها در شمار گروه مهمی از ترکیبات شیمیایی هستند ...

Valid CSS!