لوگوي وب سايت

مطالب منتشر شده در دسته ی "اتانول"

در این مقاله که شرکت کویر شیمی ان را تهیه کرده است به شرح مختصری از احتیاط های لازم در مورد اتانول پرداخته است: مشخصات اتانول: اتیل الکل مایعی قابل اشتعال است و نیاز به یک برچسب قرمزاز طرف اداره حمل و نقل جاده ای DOTو اداره حمل و نقل کشتیرانی دارد. نقطه ...
اتانول مصارف متعددی دارد که شرکت کویر شیمی در این مقاله به شرح مختصری از کاربردهای اتانول پرداخته است.  الکل صنعتی یکی از مواد شیمیایی است که با حجم زیاد در صنعت و محصولات مصرفی بکار می رود. کاربردهای اصلی اتانول استفاده به عنوان یک ماده واسطه تولید مواد شیمیایی دیگر و ...
در این مقاله شرکت کویر شیمی به توضیح مختصری از ویژگی های اتانول ( اتیل الکل ) پرداخته است. ویژگی های اتانول: ویزگی های اتیل الکل با وسعت عمل کافی طراحی می شوند،تا دو منبع عمده تولید،یعنی تهیه از اتیلن و تخمیر را بیان کنند. تولید کننده های عمده ،اتیل الکل،الکهای تقلیبی ...

Valid CSS!